Policy för hantering av personuppgifter och cookies

 

1. Allmänt

Grooo är ett externt rekryteringsbolag som rekryterar personal till tjänster inom tech. För att du som arbetssökande skall kunna matchas mot en utannonserad tjänst, behöver du delge vissa personuppgifter som sparas i vårt välarbetade interna systemstöd. Genom att gå in på www.grooo.com (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan. För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor. Ansvariga för hemsidan är Grooo AB, med org.nr. 556806-0684 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget ”). För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@grooo.com. Dataskyddsombud är Anders Achilles som nås på anders.achilles@grooo.com eller +46 73-980 69 69. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan

2. Cookies

www.grooo.com använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda på www.grooo.com som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på på www.grooo.com sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. på www.grooo.com har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på på www.grooo.com sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Vilken information samlar vi om dig?

När du skickar in en ansökan till Grooo lagras denna information i ett internt rekryteringssystem. Ytterligare information kan komma att inhämtas från olika arbetsmarknads relaterade forum, exempelvis LinkedIn, Github, Uptrail och Monster. Anteckningar från intervjutillfällen hos Grooo eller hos kund för aktuellt rekryteringsuppdrag, läggs in i vårt system och är att se som komplement till tidigare lämnade uppgifter. Övrig information som för Grooo AB kan bli aktuell att samla in i och med en rekrytering, är personlighetstester och andra former av intyg om det är något den externa kunden efterfrågar i fråga om anställning. Detta kan anses vila på laglig grund av att upprätthålla del av avtal. Om kontakt med oss sker via telefon i syfte av att söka en tjänst, i vilket ett aktivt samtycke kan anses lämnat, förbehåller vi oss rätten att lägga in dina uppgifter för att administrativt kartlägga rekryteringsprocessen.

Hur kommer information om dig att användas?

Den information som finns sparad om dig i vårt interna systemstöd kommer att användas i syfte att underhålla våra rekryteringsuppdrag. Denna information kommer kunna delas och göras tillgänglig för kund inom aktuellt rekryteringsuppdrag, vilket i sammanhanget betraktas som utlämnande av information till tredje part. Detta anses i situationen vara en intresseavvägning samt för att upprätthålla del av avtal som laglig grund för hanteringen av personuppgifter enligt artikel 6 GDPR. Artikel 6: Laglig behandling av personuppgifter Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Framtida rekrytering

Genom att skicka in en ansökan och där med lämna ett aktivt samtycke, godkänner du även för att din profil kan komma att matchas mot framtida uppdrag som Grooo anser kunna passa din profil. Denna information görs tillgängligt i vårt interna rekryteringssystem för rekryteringskonsulter på Grooo, samt ger möjlighet att kontakta dig gällande detta. Om du önskar avsäga dig från möjligheten att matchas mot framtida rekryteringsuppdrag, vänligen kontakta oss gällande detta. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Personuppgiftsansvarig är Grooo AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@grooo.com

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Grooo AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Grooos skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

Grooo AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Stockholms tingsrätt som första domstolsinstans.